Privacyverklaring

Tijdens uw bezoek aan deze website kan Chantal Koekman persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Chantal Koekman zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doelen die Chantal Koekman bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.
Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

1. Verwerken van gegevens

Indien u gebruik maakt van de website van Chantal Koekman, is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde gegevens van uzelf dient te verstrekken. Chantal Koekman verwerkt deze gegevens:

  • Teneinde deze website aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen en ten behoeve van de registratie voor bepaalde onderdelen van deze website.
  • Teneinde u nadere informatie aangaande de dienstverlening door Chantal Koekman toe te kunnen sturen hetzij per post of per e-mail en de dienstverlening van Chantal Koekman, al dan niet via deze website, te optimaliseren.
  • Teneinde u naslagmateriaal, marketingmateriaal of andere publicaties van Chantal Koekman toe te kunnen zenden, hetzij per post of per e-mail. Chantal Koekman verzamelt als regel alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van u te kunnen voldoen. In gevallen waarin u om verplichte informatie wordt gevraagd, wordt dit op de desbetreffende webpagina uitdrukkelijk vermeld.

2. Cookies

Wij gebruiken kleine tekstbestanden, “cookies” genaamd, die op uw harde schijf worden geïnstalleerd opdat u onze website op een goede manier kunt benaderen. De meeste websites die u bezoekt maken gebruik van cookies. Indien u niet wilt dat cookies op uw harde schijf worden geplaatst, bieden de meeste browsers de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te sluiten. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, kan u het registratieproces van deze website niet gebruiken en zijn bepaalde functionaliteiten van deze website mogelijk niet door u te gebruiken. Als u onze website toestaat een cookie op uw harde schijf te laten plaatsen, kan u deze verwijderen na beëindiging van uw bezoek aan onze website.

Om deze website effectief te kunnen beheren, heeft Chantal Koekman de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een log bestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van domeintype en het gebruikte navigatieprogramma. Deze statistische gegevens worden in hun geheel aan Younique Chantal Koekman's webmasters doorgegeven. Op die manier wordt gewaarborgd, dat uw bezoek aan deze website zo efficiënt mogelijk verloopt en de effectiviteit van de website optimaal blijft.

Gebruik van cookies
Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het plaatsen van cookies op de harde schijf van uw computer met de genoemde doelen en tijdsduur.

3. E-mail

Via de website kunnen ook e-mail berichten verzonden worden. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staan uw gebruikersnaam en uw e-mail adres vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat Chantal Koekman voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ter beantwoording van uw e-mail.

4. Direct marketing

Behalve voor bijvoorbeeld mailing lists, waarvoor u zich kunt opgeven, kan Chantal Koekman de persoonsgegevens die zij via haar website ontvangt ook ter ondersteuning van haar direct marketing activiteiten aanwenden. Indien u geen prijs stelt op informatie over de (nieuwe) dienstverlening door Chantal Koekman, die u ongevraagd kan worden toegezonden, kunt u dit bij het opgeven van uw persoonsgegevens of in een reactie op een e-mail die u van Chantal Koekman ontvangt, kenbaar maken. Chantal Koekman zal dan verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden blokkeren.

5. Derden

Uw persoonsgegevens zullen door Chantal Koekman vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij:

  • Chantal Koekman hiertoe wettelijk verplicht is.
  • U daar expliciet om vraagt.
  • Dit nodig is om aan u informatie toe te kunnen sturen.

De website van Chantal Koekman wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

6. Externe links

Chantal Koekman heeft links naar websites van derden opgenomen. Als u via zo'n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat het Privacy Statement van Chantal Koekman daar niet meer geldt. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Chantal Koekman is niet verantwoordelijke voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om het Privacy Statement van deze websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

De site van Chantal Koekman kan functionaliteit bevatten om bezoekers in staat te stellen informatie te delen via social media, zoals onder andere Facebook en Instagram. Deze social media toepassingen kunnen informatie verzamelen en gebruiken over uw gebruik van de Chantal Koekman website. Persoonsgegevens die u deelt via social media toepassingen kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die social media toepassing en een dergelijke interactie wordt beheerst door privacy policies van die social media toepassingen. Chantal Koekman heeft geen invloed op, en geen verantwoordelijkheid voor, die social media toepassingen. Daarnaast kan de Chantal Koekman website gebruik maken van blogs of andere toepassingen en diensten. Het doel van dergelijke toepassingen en diensten is het faciliteren van contact en kennisdeling. Persoonsgegevens die u beschikbaar stelt via deze toepassingen en diensten kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van deze toepassingen en diensten, tenzij anders vermeld, over wie wij weinig of geen invloed hebben.

7. Bewaren van gegevens

Chantal Koekman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, danwel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

8. Rechten

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Chantal Koekman van u verwerkt. Voor het wijzigen, overdragen of aanvullen van uw persoonsgegevens dient de eventuele aanmeldingsprocedure of registratieprocedure opnieuw te worden doorlopen. Chantal Koekman streeft er naar haar website naar redelijkheid zo toegankelijk mogelijk maken om u in staat te stellen eventuele onjuistheden te herkennen en te corrigeren. Op uw verzoek zal Chantal Koekman, indien mogelijk, uw persoonsgegevens van de huidige operationele systemen verwijderen.

Chantal Koekman aanvaardt de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens die door haar worden bewaard nadat die door u zijn verstrekt en op juistheid zijn gecontroleerd, zorgvuldig vast te leggen. Chantal Koekman aanvaardt vervolgens echter geen verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens. Indien mogelijk zal Chantal Koekman, nadat zij er op attent is gemaakt dat bepaalde op de website verzamelde persoonsgegevens niet langer juist zijn, deze gegevens aanpassen aan de hand van nieuwe gegevens die wij van u, de geautoriseerde bezoeker ontvangen.

9. Wijzigingen

Chantal Koekman behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te allen tijde te wijzigen of aan te passen. De datum van de laatste wijziging is aan het begin van dit Privacy Statement internet vermeld. Om u op de hoogte te houden worden wijzigingen in dit Privacy Statement internet minstens twee weken lang op een opvallende plaats op onze website aangegeven.